SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKAMIZ
Siz değerli misafirlerimize en yüksek kalitede konaklama deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda;

OUR SUSTAINABLE TOURISM POLICY
We aim to offer the highest quality accommodation experience to our valued guests. In this direction;

Yasal gereklilikler
Tüm ürün ve hizmet süreçlerimizde yasal mevzuata ve hukukun üstünlüğüne saygı duyarak, Ulusal ve Uluslararası Kanunlara ve ilgili diğer kanunlara, kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu diğer şartlara uygun hareket ediyoruz.

Legal requirements
By respecting the legal legislation and the rule of law in all our product and service processes, we act in accordance with National and International Laws and other relevant laws and other conditions that our institution is obliged to comply with.

Engelli Bireylere Uygunluk
Otelimiz engelli bireylerin kullanımı için uygun değildir. Odalarımız ve girişlerimiz engelli bireylerin kullanımına uygun değildir.

Suitability for Individuals with Disabilities
Our hotel is not suitable for use by disabled individuals. Our rooms and entrances are not suitable for use by disabled individuals.

Paydaşlarımızın Güvenliği ve İnsana Yatırım
Tüm paydaşlarımız en değerli varlığımızdır.

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve dahi tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Sağlık ve güvenlik bilincini arttırmaya yönelik tüm çalışanlarımıza sürekli eğitimler verilmekte, riskler sürekli gözden geçirilmekte ve gelişen şartlar doğrultusunda riskleri azaltmaya yönelik teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve titizlikle uyguluyoruz.

Tüm paydaşlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmıyoruz. İnsan haklarının korunması temel kuralımızdır.

Security of Our Stakeholders and Investment in People
All our stakeholders are our most valuable asset.

The health and safety of our employees, suppliers and all our stakeholders is our priority. Continuous training is provided to all our employees to increase health and safety awareness, risks are constantly reviewed, and we follow and meticulously implement technological developments to reduce risks in line with evolving conditions.

All stakeholders have freedom of thought and belief, and we do not discriminate against anyone on issues such as language, religion, race, gender, social class, age and union membership. Protection of human rights is our fundamental rule.

Misafir Memnuniyeti
Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir öneri ve şikayetlerini takip etmek, şikâyetleri etik davranış kurallarına uygun şekilde çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda şeffaf şekilde bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmeyi sağlıyoruz.

Guest Satisfaction
Our guests are the reason we exist. We ensure that we follow all guest suggestions and complaints from all sources, resolve the complaints in accordance with the rules of ethical conduct, and turn complaints into opportunities for ourselves by informing our guests transparently about this issue.

Çevreye Saygı ve Doğal Yaşamı Koruma
Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamayı, sıfır atık kapsamında atık miktarımızı azaltarak ve oluşanların da geri dönüşümünü sağlayarak doğaya zararsız hale getirmeyi, iklim değişikliğini azaltmayı ve bio-çeşitliliğin ve ekosistemin korunması konusunda hassasiyet gösteriyoruz.

Respecting the Environment and Protecting Natural Life
By adopting the principle of commitment to protecting the natural environment in all our activities and using our resources in the most efficient way, we are sensitive about preventing environmental pollution, reducing the amount of waste within the scope of zero waste and recycling the resulting waste, making it harmless to nature, reducing climate change and protecting biodiversity and ecosystem.

Enerji Tasarrufu
Otelimizde enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Energy-saving
We aim to continuously improve our energy performance by using our energy resources in the most efficient way in our hotel.

Gıda Güvenliği – Hijyen
Gıda Güvenliği ilkelerine uygun hizmet sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenliği yönetim sistemi şartlarına uygun, hijyen şartlarını da ön planda tutarak sürekli iyileştiriyoruz.

Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilirlik Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizi tercih ederken ürün ve hizmet kalitesini ön planda tutan yerel tedarikçilere öncelik veriyoruz . Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın alma yapıyoruz.

Food Safety – Hygiene
In order to provide services in accordance with Food Safety principles, we constantly improve food safety management system conditions throughout the food chain, keeping hygiene conditions at the forefront.

Support to the Local Economy and Sustainability We are aware of our contribution to the local economy, therefore, when choosing our suppliers, we give priority to local suppliers who prioritize product and service quality. For sustainable tourism, we make environmentally friendly purchases that produce less energy, water and waste.

 

*
*
*